Personvernerklæring for Q4 Næringsmegling AS

Ditt personvern er viktig for Q4 Næringsmegling AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Q4 Næringsmegling AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. 

Behandlingsansvarlig

Q4 Næringsmegling AS er behandlingsansvarlig for å ivareta hensynet til personvern.

Daglig leder i Q4 Næringsmegling AS er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av selskapet. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av vår etterlevelse av personvernregelverket er delegert til fagansvarlig.

 

Vår behandling av personopplysninger

Q4 Næringsmegling AS behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

  • for å oppfylle lovbestemmelser om kundekontroll
  • for gjennomføring av avtaler om salg og utleie av eiendom og selskap
  • for å markedsføre Q4’s tjenester

 

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller de lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger bokføringsloven oss å oppbevare regnskapsbilag i fem år.

Vi vil slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

 

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

 

Bruk av databehandlere

Q4 Næringsmegling AS inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

 

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Q4 Næringsmegling AS lagres på servere innenfor EU/EØS.

 

Informasjonssikkerhet

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers integritet, tilgjengelighet og integritet. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi gir opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant for å fremme bevissthet om våre retningslinjer og rutiner for personvern.

 

Rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes pr e-post til post@q4.no eller til daglig leder, ol@q4.no, eventuelt per post til:

Q4 Næringsmegling AS
Nedre Langgate 37
3126 Tønsberg

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet pr. epost: post@datatilsynet.no.

 

Endringer:

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.

Q4 NÆRINGSMEGLING AS

+47 97 00 44 44 | post@q4.no | Våre ansatte

Nedre Langgate 37, Tønsberg | Jernbanealleen 22, Sandefjord | Hesselbergs gate 4, Skien

Q4 NÆRINGSMEGLING AS

+47 97 00 44 44 

post@q4.no

Våre ansatte

Nedre Langgate 37, Tønsberg

Jernbanealleen 22, Sandefjord

Hesselbergs gate 4, Skien

Q4 logo